Với dòng máy DSRL thì Lens lại là một lĩnh vực khác (vì Lens không đi kèm với máy) nên nếu có tư liệu thì sẽ có một topic tìm hiểu Lens riêng.
Ở đây ta...