Phải nhắc luôn, lần đầu thì lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu đi với eMông không mang theo máy ảnh.

Vẫn vui, vẫn chém, vẫn ăn, vẫn uống... nhưng nhàn...