Sáng nay, eMông vừa xóa một comment của McMillant trong topic này.

Xin có đôi lời với McMillant: Quan điểm của bạn trong comment mà eMông xóa đi mang tính chất cực...