Bây giờ đến SGK còn thế này thì còn trông mong gì :( Trình bợ đỡ của các bác ở trên cao siêu quá rồi :(