Mỹ nó ở xa mình mới khệnh
TQ nó ở ngay bên trên, mỗi thằng tè 1 bãi thì có mà sập thủy điện :o039: