Có cái này thực tế và sát chúng ta hơn nhiều này:

- Sách giáo khoa của chúng ta dạy môn văn học (nhất là phần văn học nước ngoài) chuyên có trò cắt một...