Anh LONG VIẾT HOA IN ĐẬM TÊN EM VAO. Em đi. La cái chắc.
Ai ở nha cứ ở. Trộm via công ty 1 năm 12 ngày phép. Ko nghỉ thì phí.
Mã cửa hang em là 777
Cho em số 7.