Em đã đi xe chị NA nhiều (hình như nhiều nhất :D), lúc đầu thì thấy mỏi vai thật ý. Thấy cứ không ổn sao đó. Nhưng sau chuyến HV thì quen xe, có thể em đã...