em cũng có thắc mắc như vậy, từ hồi đạp xe với nhà mình đến giờ chưa bao giờ ko bị mỏi, nhất là mỏi cổ, mỏi tay. Đi asama nam bị mỏi là đúng, nhưng...