"....Có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng mà mình đi hoặc cảm thấy còn hợp với Emong? Vì là lần cuối nên có nhiều điều để nói, mình sẽ nói từ từ.

Mình sẽ viết, viết về chuyến đi lần này. Sớm thì một...