=]] size 16 hay 17 thì tốt. Em ThuNC vào mà xúc đi.