Chút là mấy chục kg hử bạn? Bạn cung cấp thêm thông tin đi: truyện tranh, truyện chữ, dành cho lứa tuổi nào, số lượng, tình trạng cụ tỉ,....