Một tác dụng khác của xe đạp.http://www.youtube.com/watch?v=Dtn9ZFsWyY8