Sau chuyến Thạch Lâm thì em thấy chuyến này cứ thiếu thiếu .... :D