- VĐV Nữ ấn tượng nhất TDE4: 11 - Lê Linh
- VĐV Nam ấn tượng nhất TDE4: 13 - Gabeo