Từ ngày cái thớt này lập ra, vườn nhà khổ chủ đã chết 3 cây dâu, úng 1 chậu hoa mười giờ. Ko hạp vận rồi