Cậu bấm F5 nãy giờ mà chửa thấy có tí ảnh ọt gì, trong khi FB thì chình ình nguyên cả mâm rồi. :D